Executive of Committee & Past Presidents

2018~2021 Executive of Committee

President

Ming-Shiang Wu      

Executive Director

Lein-Ray Mo Chia-Long Lee Cheng-Tang Chiu Ming-Chih Hou
Jia-Horng Kao Wan-Long Chuang Hui-Hsiung Liu Rong-Nan Chien
       

Director

Hsiu-Po Wang Deng-Chyang Wu Mau-Hwa Lee Yu-Min Lin
Xi-Zhang Lin Shou-Chuan Shih Tsung-Hui Hu Yen-Hsuan Ni
Maw-Soan Soon Chi-Sen Chang Gi-Shih Lien Kuan-Yang Chen
Yi-Hsiang Huang Pei-Ming Yang Jin-Shiung Cheng Sheng-Nan Lu
Chia-Yen Dai Tsai-Yuan Hsieh    

Executive Supervisor

You-Chen Chao      

Supervisor

Cheng-Hsin Chu Chun-Yen Lin Bi-Hsiung Hu Chi-Yang Chang
Chun-Chao Chang Wen-Hsin Huang Chi-Chieh Yang Tun-Jen Hsiao
       

Secretary General

Han-Mo Chiu      

Vice Secretary General

Ming-Jong Bair Jeng-Yih Wu Wei-Kuo Chang Chien-Lin Chen
Cheng-Yuan Peng Hung-Chih Yang Jyh-Ming Liou Jiing-Chyuan Luo