Journal

Editorial Board

The Gastroenterological Society of Taiwan

  • President Ming-Shiang Wu
  • Secretary General Han-Mo Chiu

The Digestive Endoscopy Society of Taiwan

  • President Hsiu-Po Wang
  • Secretary General Jiann-Hwa Chen

Taiwan Association for the Study of the Liver

  • President Jia-Horng Kao
  • Secretary General Hung-Chih Yang

Editor-in-Chief

Chun-Ying Wu

Associate Editors-in-Chief

Ping-I Hsu Jiann-Hwa Chen Hung-Chih Yang

Honorary Editor-in-Chief

Pang-Chi Chen Ming-Shiang Wu

Honorary Consultant

Eamonn M M Quigley

Editorial Board

Chi-Yang Chang Han-Mo Chiu Jiing-Chyuan Luo
Wei-Kuo Chang Chia-Yen Dai Cheng-Yuan Peng
Chien-Hua Chen Tsung-Hui Hu Bor-Shyang Sheu
Chien-Lin Chen Yi-Hsiang Huang Ming-Yao Su
Kuan-Yang Chen Shi-Ming Lin Deng-Chyang Wu
Peng-Jen Chen Chun-Jen Liu Ming-Lung Yu
Yang-Yuan Chen Ching-Liang Lu

Editorial Advisors

Wen-Yu Chang Kwang-Juei Lo Cheng-Shyong Wu
Ding-Shinn Chen Shiann Pan Kuo-Ching Yang
Pao-Huei Chen Cheng-Yi Wang
Shou-Dong Lee Teh-Hong Wang

Editorial Office

The Gastroenterological Society of Taiwan

Add: 12F-4, No.50, Sec.1, Zhong-Xiao West Rd., Taipei 10041, Taiwan
Tel: (+886) 2-2311-9062 ext. 12
Fax: (+886) 2- 2311-4181
E-mail: AIDMSU@gest.org.tw

ISSN 2351-9797
Online ISSN: 2351-9800
Publisher: Wiley
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/23519800