Journal

Editorial Board

The Gastroenterological Society of Taiwan

  • President Jaw-Town Lin
  • Secretary General Chun-Jen Liu

The Digestive Endoscopy Society of Taiwan

  • President Hsiu-Po Wang
  • Secretary General Hsih-Hsi Wang

Editor-in-Chief

Ming-Shiang Wu

Honorary Editor-in-Chief

Pang-Chi Chen

Associate Editors-in-Chief

Chia-Yen Dai Ming-Chih Hou Sen-Yung Hsieh Chun-Ying Wu

Editorial Board

Chun-Chao Chang Teh-Ia Huo Cheng-Yuan Peng
Chien-Lin Chen Yi-Chia Lee Bor-Shyang Sheu
Huey-Ling Chen Jin-Tung Liang Rong-Yaun Shyu
Han-Mo Chiu Chun-Jen Liu Ming-Yao Su
Tsai-Yuan Hsieh Gin-Ho Lo Deng-Chyang Wu
Ping-I Hsu Ching-Liang Lu Yao-Ming Wu
Tsung-Hui Hu Jiing-Chyuan Luo Ming-Lung Yu

Editorial Advisors

Wen-Yu Chang Shou-Dong Lee Teh-Hong Wang
Ding-Shinn Chen Kwang-Juei Lo Cheng-Shyong Wu
Pao-Huei Chen Shiann Pan Kuo-Ching Yang
Ming-Yang Lai Cheng-Yi Wang

Editorial Office

The Gastroenterological Society of Taiwan

Add: 12F-4, No.50, Sec.1, Zhong-Xiao West Rd., Taipei 10041, Taiwan
Tel: (+886) 2-2311-9062 ext. 12
Fax: (+886) 2- 2311-4181
E-mail: hsing@gest.org.tw

ISSN 2351-9797
Publisher: ELSEVIER
http://www.elsevier.com